Tổng quan về ứng dụng
Tên ứng dụng : VNANews
Định danh : com.aits.vietnamairlines.VNANews
Tên hiển thị : VNA Spirit
Mô tả : Cập nhật theo sitemap của Spirit
Phiên bản ứng dụng : 1.0.04
Dung lượng : 23 Mb
Thiết bị cài đặt : iPhone, iPad
HĐH tối thiểu : 8.0
Ngày tạo : 15/09/2019 16:06
Trở về màn hình Home của iPad/iPhone sau khi click Install để kiểm tra ứng dụng được cài đặt.